info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนอัตรากำลัง-ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่ลาการขาดราชการ การมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดืนอ เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประชาสัมพันธ์การกำหนดกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดอปท. ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ในการขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนข้้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และครู ค.ศ.1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และครู ค.ศ.1 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ วันที่ 1 เมษายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 4)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 5)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบคคลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
แจ้งมติก.กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.2559(ระบบแท่ง)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 50 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ