messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box คณะผู้บริหาร
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายถนัด มณีจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง คนที่ 1
โทร : 099-276-5551
นายเกษม อินทะวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง คนที่ 2
โทร : 063-786-3148
นายปฐม สินธุยี่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 099-346-5155
นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
*องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างไม่มีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง*
account_box สมาชิกสภา
ร้อยตำรวจเอกเถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 9)
โทร : 081-960-9453
นายวสันติ มูลก้อนแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 4)
โทร : 093-145-9772
นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์
เลขานุการสภา อบต.แช่ช้าง (ปลัด อบต.แช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
นายรัชชานนท์ รัตนะ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 1
โทร : 094-639-6511
นายสมัคร ยาประสิทธิ์
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 2
โทร : 087-193-3821
นายนิคม กันสุวรรณ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 3
โทร : 095-938-7502
นายสุชาติ โปธิคำ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 5
โทร : 090-052-5845
ร้อยตรีอัมรินทร์ เตมีย๊ะ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 6
โทร : 081-166-6529
นายสุภัค วงศ์สุวรรณ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 10
โทร : 084-948-8686
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
(นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 28
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
account_box สำนักปลัด
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 28
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 31
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 30
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 29
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 30
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นายวิรัตน์ ปาลี)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 0
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นางสาวศิริวิมล ด้วงอิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 0
(นายเริงฤทธิ์ อินต๊ะปํญญา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นายยงยุทธ อุตสาห์ปัน)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นายโกวิทย์ เมืองแก้ว)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
account_box กองคลัง
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
โทร : 053-381035 ต่อ 14
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 14
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางเอราวัณ วิกัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 16
(นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 14
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 16
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 13
account_box กองช่าง
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
โทร : 053-381035 ต่อ 17
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)
โทร : 053-381035 ต่อ 20
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
โทร : 053-381035 ต่อ 20
(นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 31
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 20
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
(นายชวลิตร สุขผดุง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(ว่าง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปก./ชก.
โทร : 053-381035 ต่อ 23
(นางสาวมาลินี เมืองมูล)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นายรักเกียร์ติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 053-381035 ต่อ 27
(นายภานุพงศ์ หน่อแก้ว)
กู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 053-381035 ต่อ 27
(นางสาวสุธินี อาจคงหาญ)
กู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 053-381035 ต่อ 27
(นางสาวปลายฝน แกมกุม)
กู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 053-381035 ต่อ 27
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวเอมสินี วิเศษ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 053-381035 ต่อ 21
(นางสาววิลาวัณย์ จันต๊ะจาย)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 053-381035 ต่อ 21
account_box งานตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปก./ชก.