info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
account_box คณะผู้บริหาร
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238 ต่อ 11
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238 ต่อ 11
account_box สมาชิกสภา
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 1
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 1

โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 2
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 2

โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 3
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 3

โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 4
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 4

โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 5
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 5
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 6
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 6

โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 9
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 9
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 10
โทร : 0-5333-2238
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 10

โทร : 0-5333-2238
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
account_box สำนักปลัด
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปก./ชก.
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปก./ชก.
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายรักเกียร์ติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรักเกียร์ติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
account_box กองคลัง
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางเอราวัณ วิกัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางเอราวัณ วิกัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 17
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 17
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
( นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขปก.
โทร : -
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขปก.
โทร : -
(นางสาวมาลินี เมืองมูล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวมาลินี เมืองมูล)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box งานตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปก.
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปก.
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ