info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น(พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file การปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงาน ปะจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อบังคับจรรยาข้าราชการ อบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2562-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกอบต.แช่ช้างให้ปลัดอบต.แช่ช้าง ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ