องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการท้องถิ่นงาม 3ส. สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file การปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น(พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file การปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงาน ปะจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2