องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การบรรจุ การโอน(ย้าย) และแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 634
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1