info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
play_arrow การบรรจุ การโอน(ย้าย) และแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ