info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การใช้แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 99/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเลื่อนกิจกรรม ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
1 - 20 (ทั้งหมด 222 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ