info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112
play_arrow การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวข้อสอบเจาะลึกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แนวทางการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ยื่นขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสู poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดดครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของอบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 20) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าประจำของอบต.พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file เลื่อนการจัดฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ