info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
volume_down ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.แช่ช้าง
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง (อสม.)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศ กกต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง (อสม.)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 9 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 10 (ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศ กกต.ประจำ อบต.แช่ช้าง เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แช่ช้าง ส.ถ. 4/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกแช่ช้าง ผ.ถ. 4/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ