messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1363
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 558
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 555
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 437
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1