info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ