องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1123
insert_drive_file พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 498
insert_drive_file พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
insert_drive_file พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 535
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1