messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
home ยุทธศาสตร์-วิสัยทัศน์-และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ที่ทันสมัย ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 1 . จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3 . ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 5 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 6 . อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 7. พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง 3. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 4 . สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ 5. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี 6. ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ 7. อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พันธกิจ จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าประสงค์ การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 90 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี อย่างน้อยร้อยละ90 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พันธกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป้าประสงค์ ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ประชาชนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี 2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90 6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี 2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พันธกิจ พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ การบริหารงานของ อบต.มีความประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1 - 7