info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
account_box กองคลัง
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางเอราวัณ วิกัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางเอราวัณ วิกัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ