องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 44
เดือนนี้11,165
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)84,590
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

play_arrow ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด สถจ.เชียงใหม่...
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการตรวจสอบขนาดและติดตั้งป้ายบอกเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (3 ภาพ)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์...
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการส่องกล้องหาค่าระดับถนนเลียบคันคลองชลประทาน เพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน (8 ภาพ)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุตรตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 ณ...
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ...
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)





ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ