ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง