ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) สายบ้านดอนปีน-ห้วยไซ (บริเวณบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ) ตำบลแช่ช้าง โดยวิธีคัดเลือก