องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุประเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เอกสารแจ้งเวียน (การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file การจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ (พนักงานดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file การจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตองแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี(เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6- -หมวด 9 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การย่อย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของอบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1