info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ