messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวเอมสินี วิเศษ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 21
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 053-381035 ต่อ 21
(นางสาววิลาวัณย์ จันต๊ะจาย)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 053-381035 ต่อ 21