messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box สำนักปลัด
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 28
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 31
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 30
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 29
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 30
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นายวิรัตน์ ปาลี)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 0
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นางสาวศิริวิมล ด้วงอิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 0
(นายเริงฤทธิ์ อินต๊ะปํญญา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นายยงยุทธ อุตสาห์ปัน)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26
(นายโกวิทย์ เมืองแก้ว)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-381035 ต่อ 26