info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
account_box สำนักปลัด
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปก./ชก.
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปก./ชก.
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายรักเกียร์ติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรักเกียร์ติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ