องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลอบต.แช่ช้าง ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file แต่งตั้้งคณะกรรมกรพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลือนเงินเดือนพนักงานครูอบต.แช่ช้าง ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) (รอบ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1046
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้ปลัดอบต.แช่ช้างปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่งปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2