messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลอบต.แช่ช้าง ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 908
แต่งตั้้งคณะกรรมกรพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 869
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลือนเงินเดือนพนักงานครูอบต.แช่ช้าง ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) (รอบ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1159
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้ปลัดอบต.แช่ช้างปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ประจำปี พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2