องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แช่ช้าง ไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แช่ช้าง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของอบต.แช่ช้าง และสำนัก/กองต่างๆในสังกัด อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3056
insert_drive_file การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file คำสั่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1